مائده هادی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر گم نشان
آثار دیگر این هنرمند