مهشاد کریمی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر در میدان رقص
آثار دیگر این هنرمند