۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
اخبار و رویدادها
اخبار و مطبوعات
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸
"وارنگ" درهم تنیدگی فضا و زمان جهان به سمت بی نظمی و پدیده‌ها به سوی پراکندگی می‌روند، از طرف دیگر…
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
رویدادها
۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
آینه هائی با نقوش تزئینی شبیه به تذهیب آینه هائی با چهرهائی متأثر از چهرههای نگارگری آینه هائی به شکل…
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸
"وارنگ" درهم تنیدگی فضا و زمان جهان به سمت بی نظمی و پدیده‌ها به سوی پراکندگی می‌روند، از طرف دیگر…
معرفی هنرمند
از مجموعه آثار