مهدیه حجتی فرد (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر رهایی
آثار دیگر این هنرمند