Masih Ahmadi مسیح احمدی
نمایشگاه مجسمه و مدال هنری از مسیح احمدی
۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
Masih Ahmadi مسیح احمدی
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
مسیح احمدی – اثر شماره.04 (درون من)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.05 (زنان شجاع)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.07 (زنبور عسل)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.08 (غزل باد)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.13 (مدال گرامیداشت استاد ممیز)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.06 (دوربین سالمند)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.01 (میرزاخانی)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.11 (مدال Lex)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.10 (کبوترخانه)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.02 (زشتی های اصفهان)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.09 (فراموشی میراث)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.03 (مردان سیاست)
masih ahmadi مسیح احمدی
مسیح احمدی – اثر شماره.12 (مدال قطر)
masih ahmadi مسیح احمدی
آلبوم تصاویر این نمایشگاه