نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery
نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم
۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
مرتضی بصراوی – اثر شماره 1
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
عباس میرزایی – اثر شماره 1
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
لیلا قلی زاده – اثر شماره 2
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 5
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 4
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
مرتضی بصراوی – اثر شماره 4
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
لیلا قلی زاده – اثر شماره 3
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
منوچهر سلطانی – اثر شماره 5
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
حسین تحویلیان – اثر شماره 3
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 2
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
محبوبه چمی -اثر شماره 6
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
لیلا قلی زاده – اثر شماره 5
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 3
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 7
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
منوچهر سلطانی – اثر شماره 7
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
منوچهر سلطانی – اثر شماره 8
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
لیلا قلی زاده – اثر شماره 4
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
مرتضی بصراوی – اثر شماره 2
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 1
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
محبوبه چمی -اثر شماره 2
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 5
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
محبوبه چمی -اثر شماره 5
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 3
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 1
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
محبوبه چمی -اثر شماره 1
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
لیلا قلی زاده – اثر شماره 1
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
مونا آقابابایی – اثر شماره1
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
مونا آقابابایی – اثر شماره 3
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
منوچهر سلطانی – اثر شماره 3
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
محبوبه چمی -اثر شماره 3
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 8
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
مرتضی بصراوی – اثر شماره 5
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
مرتضی بصراوی – اثر شماره 3
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
محبوبه چمی -اثر شماره 4
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 1
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
مرتضی بصراوی – اثر شماره 6
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 4
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 2
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
منوچهر سلطانی – اثر شماره 1
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
منوچهر سلطانی – اثر شماره 6
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 4
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 2
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 5
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
عباس میرزایی – اثر شماره 3
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
عباس میرزایی – اثر شماره 2
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
منوچهر سلطانی – اثر شماره 2
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
منوچهر سلطانی – اثر شماره 4
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
معصومه امینی باغبادرانی – اثر شماره 6
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
مونا آقابابایی-اثر شماره 2
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…