غزاله قاسمی طباطبایی – اثر شماره 2
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
هنرمند:
غزاله قاسمی

خیابان های پرجمعیت، ساختمان ها، خطوط بی قواره شهر، صداهای درهم، سرعت و حرکت ماشین ها هم شلوغی های بی حد و حسابی هستند که از هر سو به جانب ما هجوم می آورند. گویی همه می خواهند بر سر انسان خراب شوند. انسان ها نیز این سردرگمی و شلوغی خیابان ها را تشدید می کنند. گویی ما نیز در کامل کردن این تابلوی سردرگم و درهم پیچیده سهیم هستیم. با آهنگی در گوش برای فراموش کردن تمامی زشتی ها و بدی های خود ساخته و نادیده و ناشنیده گرفتن اطراف. هرکدام سمتی حرکت می¬کنیم، بی تفاوت از کنار یکدیگر می گذریم.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک چاپ دیجیتال روی بوم
اندازه 120*120 cm
سال اثر 1396
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…