عباس میرزایی – اثر شماره 3
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 75*50 cm
تکنیک آبرنگ روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…