شقایق تاجیکی – اثر شماره1

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام هنرمند شقایق تاجیکی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند