مجموعه آثار : نقاشی
700,000 تومان
کتایون زاهدیان – اثر شماره 04
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
700,000 تومان
کتایون زاهدیان – اثر شماره 03
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
900,000 تومان
کتایون زاهدیان – اثر شماره 02
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
800,000 تومان
کتایون زاهدیان – اثر شماره 01
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
900,000 تومان
پژواک مقدم – اثر شماره 03
1,300,000 تومان
پژواک مقدم – اثر شماره 02
1,100,000 تومان
پژواک مقدم – اثر شماره 01
700,000 تومان
حسین تحویلیان – اثر شماره 23
8,000,000 تومان
جواد طاهری – اثر شماره 14
Javad Taheri artwork painting exhibition art paint didar gallery نمایشگاه نقاشی جواد طاهری در گالری دیدار اصفهان هنر
700,000 تومان
مجید فعال – اثر شماره 02
2,800,000 تومان
تهمورث بهادرانی – اثر شماره 02
700,000 تومان
مجید فعال – اثر شماره 01
600,000 تومان
هاجر رهگذر – اثر شماره 02
2,800,000 تومان
تهمورث بهادرانی – اثر شماره 01
700,000 تومان
هما عربیان – اثر شماره 01