نکیسا محضری – اثر شماره1
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام هنرمند نکیسا محضری
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند