مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه اثر 120*100 cm
نام اثر یک نفر
سال خلق اثر 1396
آثار دیگر این هنرمند