مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه اثر 120*100 cm
نام اثر خیلی نزدیک
آثار دیگر این هنرمند