صمد ظفریان (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر رشد
آثار دیگر این هنرمند