علی ایزدی – اثر شماره 04

عنوان اثر:

گویند که فردوس برین خواهد بود

آنجا می ناب و حور عین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک

چون عاقبت کار چنین خواهد بود

(خیام)

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 70*100 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند