محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 08
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 116*88 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند