محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 105*80 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند