محمود حشمتی نژاد
بیوگرافی هنرمند

محمود حشمتی نژاد

اصفهان – 1326

کارشناس نقاشی عمومی

فعالیت مستمر در زمینه های هنری در رشته های مختلف

موسس و مدیر آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی

عضو هییت موسس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی استان اصفهان

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی به مدت ۸ سال

عضو انجمن هنرمندان نقاش اصفهان (نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن در دوره های متناوب)

عضو گروه تحقیق و پژوهش انجمن هنرمندان نقاش اصفهان

تدریس و تحقیق و تألیف و انتشار مقالات در زمینه هنرهای تجسمی

برگزاری بیش از ۳۵ نمایشگاه انفرادی و گروهی در اصفهان و تهران

فعالیت درزمینه هنرهای معاصر

شرکت در بررسی نقاشی اصفهان سال ۱۳۹۵

Instagram: Mahmoodheshmatinezhad@

Gmail: heshart47@gmail.com

نمایشگاه های این هنرمند
۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
مجموعه آثار