محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 95*85 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند