محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 04
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*110 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند