محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 07
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام اثر زال و رودابه
اندازه 64*36cm
تکنیک ماژیک روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند