محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 05

این اثر که بر روی یک گره هندسی با عنوان “دوازده طاق و تو پر” پیاده شده، بهرام را در قصر فیروزه ای رنگ نشان می دهد.(در هفت پیکر نظامی گنجوی، بهرام در روز چهارشنبه در گنبد فیروزه ای، دختر شاه اقلیم پنجم را که نماینده سیاره عطارد نیز هست، ملاقات می کند.)

با توجه به فرم گره هندسی که دارای خطوط متمایل به دایره، نرم و منحنی است، هفت گنبد نیم مدور اثر نظامی نیز که به ترتیب با رنگهای سیاه، زرد، سبز، قرمز، فیروزه ای، صندل(خاکی)، و سفید مشخص می شده اند، به تصویر کشیده شده اند اما همچنان، تاکید بر گنبد مرکزی که همان گنبد فیروزه ای است، می باشد.

در نمایش درهای منبت چوبی و کاشیکاری های بنای قصر، گره های هندسی، بیش از پیش به ماهیت تزیینی اصلی خود در معماری ایرانی گره خورده اند

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام اثر بهرام گور در کوشک فیروزه ای
اندازه 42*41cm
تکنیک گواش روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند