محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 02

این اثر، نبرد سهراب و گردآفرید(پهلوان زن ایرانی) از شاهنامه فردوسی را نشان می دهد. در داستان رستم و سهراب، گردآفرید که صورت خود را پوشانده بود، با سهراب رزمید و به دست او گرفتار شد. در این زمان نقاب او کنار رفت و سهراب متوجه شد که این پهلوان با مهارت، دختر است. در نهایت گردآفرید توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند.

در این اثر، تقابل و جنگ بین این دو پهلوان به نمایش درآمده است، بدین صورت که در سمت راست تابلو، سهراب و در سمت چپ، گردآفرید بازنمایی شده است. همچنین خطوط گره هندسی در سمت راست و چپ اثر ادامه یافته و تبدیل به خط کوفی مزین به نام این دو پهلوان گشته است.

گره هندسی استفاده شده در این اثر که خود از ترکیب دو گره هندسی بوجود آمده، گره “تند طبل قناس پابزی” است که از گره “کند سرمه دان چهارشمسه” بدست آمده است.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام اثر گردآفرید و سهراب
اندازه اثر 67*50
تکنیک گواش روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند