محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 01

کل این اثر بر پایه ی گره هندسی با عنوان “دوازده پابُزی” به تصویر کشیده شده و فیگور زال، اسب، و سیمرغ کاملا بر اساس خطهای هندسی این گره و یا وصل کردن یک خط(عموماً خطی صاف و مستقیم) از برخی گوشه های نقشمایه های ترسیمی بوجود آمده اند. کوهها و صخره ها، زمین و آسمان نیز، با رنگ از هم متمایز گردیده اند.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام اثر زال و سیمرغ
اندازه 68*29 cm
تکنیک گواش روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند