میلاد فروتن (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر کنترل
آثار دیگر این هنرمند