ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
نمایشگاه نقاشی “تک بیت” از علی ایزدی قروه
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
علی ایزدی – اثر شماره 08
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 10
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 06
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 03
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 12
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 01
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 09
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 04
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 05
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 07
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 11
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 13
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 02
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
آلبوم تصاویر این نمایشگاه