البرز عادی
بیوگرافی هنرمند

معرفت هنرمند

البرز عادی

زادروز: 23 شهریور 1368

روستا زاده ای از ایران زمین

دانش آموخته : دانشگاه هنر اصفهان

 

alborzadi0623@gmail.com

Instagram: Alborz Adi

نمایشگاه های این هنرمند
۹ تیر ماه ۱۳۹۹ تا ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹
مجموعه آثار