نمایشگاه نقاشی “نوای آتره” از البرز عادی
۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

آتره همیشه در ذهنم ارزشمند بوده و هست.

این ارزش را گاه از کهن الگوهای تاریخی باید جست، گاه از درد و رنج روزگار که در بین تلخ کامی ها، خود را نشان می دهد و از همه مهم تر شاید توصیفی از درک عشق و سوختن عاشقانه باشد که با زبان قابل بیان نیست، به گونه ای در بیان آن از رنگ و قلم استفاده شده است.

مجموعه ی آتره نتیجه ی مطالعات شش سال گذشته من است. مجموعه ای از رنگ ها، تضادها و مکمل های رنگی که بنا بر تجربه پیام نوینی را به شکل زیباتری از نادیدنی ها بیان می دارد. زیبایی فرم و رنگ که به شکلی آزادانه در حین کار به وقوع پیوسته است و به گونه ای بیانگر تلفیقی از ادبیات عرفانی و مفاهیم فلسفی ایران باستان است.

 

 

البرز عادی

اردیبهشت 1402

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
البرز عادی – اثر شماره 23 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 31 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 34 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 28 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 32 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 30 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 29 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 26 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 27 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 21 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 25 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 33 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 22 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 24 (نوای آتره)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه