پروانه سیلانی – رشد 09
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 150*100 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند