پروانه سیلانی – دروازه ای رو به طلوع
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر محیطی
آثار دیگر این هنرمند