پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 09
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند