پروانه سیلانی – رشد 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 120*80 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند