پروانه سیلانی – رشد 07
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 120*100 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند