“سماع رنگ” نمایشگاه نقاشی سعیده صرافچی
۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ تا ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
painting exhibition by saeedeh sarafchi gallery didar art artist iran iranian abstract نمایشگاه نقاشی سعیده صرافچی در گالری دیدار اصفهان ایران هنر آبستره هنرمند ایرانی

“سماع رنگ”

 

آن هنگام که جهان هستی شعفی در جانم برمی انگیزد ، نمادی از جنس رنگ در ذهنم به خروش می آید.

در تب وتاب جاری شدن بر روی بوم نقاشی .

رنگ به توان حرکت می رسد، سماعی شورانگیز بر روی بوم برپا می شود و معنایی رنگ گونه

ماندگار.

اینک سماع رنگ را با چشم جان به نظاره می نشینیم.

 

“سعیده صرافچی”

مهر ۱۴۰۰

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
سعیده صرافچی – اثر شماره 07
سعیده صرافچی – اثر شماره 09
سعیده صرافچی – اثر شماره 03
سعیده صرافچی – اثر شماره 05
سعیده صرافچی – اثر شماره 08
سعیده صرافچی – اثر شماره 04
سعیده صرافچی – اثر شماره 02
سعیده صرافچی – اثر شماره 06
سعیده صرافچی – اثر شماره 01
سعیده صرافچی – اثر شماره 11
سعیده صرافچی – اثر شماره 10
آلبوم تصاویر این نمایشگاه