پروانه سیلانی – مجموعه 1 (بازتاب)
۱ فروردین ماه ۱۳۷۴ تا ۱ فروردین ماه ۱۳۸۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

مجموعه بازتاب نقاشی های مربوط به سالهای 74 تا 81 است که شامل آثار رئال با تکنیک های مختلف می باشد

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – بازتاب 02
پروانه سیلانی – بازتاب 10
پروانه سیلانی – بازتاب 07
پروانه سیلانی – بازتاب 04
پروانه سیلانی – بازتاب 06
پروانه سیلانی – بازتاب01
پروانه سیلانی – بازتاب 03
پروانه سیلانی – بازتاب 05
پروانه سیلانی – بازتاب08
پروانه سیلانی – بازتاب 09
آلبوم تصاویر این نمایشگاه