پروانه سیلانی – انسان در طبیعت 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک آکریلیک روی بوم
آثار دیگر این هنرمند