رنگین کمان سپید
بیوگرافی هنرمند

” من، مادرم و نوه هایم ”

اسامی هنرجویان شرکت‌کننده در نمایشگاه :

گروه 1

خانم زینت بزرگزاد – متولد 1311

خانم نسرین نفیسی – متولد 1327

خانم نفیسه نفیسی – متولد 1321

خانم رضوان اره‌کش  – متولد 1331

خانم پروانه ریاحی – متولد ­­1323

خانم بتول علوی – متولد 1333

خانم طلعت علوی – متولد 1324

خانم عزت رضوی – متولد 1333

خانم بتول نیکفر – متولد 1325

خانم مرضیه قلمزن – متولد 1342

گروه 2

خانم عزت عسگری – متولد 1314

خانم فرخنده ضیایی – متولد 1325

خانم فرنگیس کاوه ­زاده – متولد 1318

خانم اقدس فلامرز فولادی – متولد 1328

خانم عصمت مشکلانی – متولد 1321

خانم محبوبه نفیسی – متولد 1333

خانم مهین الماسی – متولد 1322

خانم عزت الهی – متولد 1341

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار