بتول نیکفر (پرده-راوی ها)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک نقاشی روی پارچه
آثار دیگر این هنرمند