پروانه سیلانی – بی بازگشت 12
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر
آثار دیگر این هنرمند