پوریا آیتی – اثر شماره 06

ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان , حجم
متریال آهن
آثار دیگر این هنرمند