پوریا آیتی (پورجهان)
بیوگرافی هنرمند

پوریا آیتی

متولد : 1372

کارشناس نقاشی

برگزاری همزمان دو نمایشگاه  با عنوان های “حقیقت” و “واقعیت” در مهر ماه 1396

نمایشگاه های این هنرمند
ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
مجموعه آثار