مجموعه آثار : حجم
800,000 تومان
پوریا آیتی – اثر شماره 07
1,600,000 تومان
مریم توکلی – اثر شماره 1
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
1,300,000 تومان
لاله آیتی – اثر شماره 2
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
1,200,000 تومان
مولود اثنی عشری – اثر شماره 1
group exhibition shelter moloud esnaashari didar gallery مولود اثنی عشری چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
60,000,000 تومان
مرتضی بصراوی – اثر شماره 5
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
9,000,000 تومان
مونا آقابابایی – اثر شماره 3
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
9,000,000 تومان
مونا آقابابایی-اثر شماره 2
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
16,000,000 تومان
مونا آقابابایی – اثر شماره1
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani