نمایشگاه آثار پوریا آیتی (پور جهان) با عنوان چشم سَر
ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پوریا آیتی – اثر شماره 07
پوریا آیتی – اثر شماره 03
پوریا آیتی – اثر شماره 04
پوریا آیتی – اثر شماره 06
پوریا آیتی – اثر شماره 01
پوریا آیتی – اثر شماره 02
پوریا آیتی – اثر شماره 05
آلبوم تصاویر این نمایشگاه