زهرا رسول زاده نمین – اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر تاپستری
تکنیک تاپستری
آثار دیگر این هنرمند