زهرا رسول زاده نمین – اثر شماره 05
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر تاپستری
تکنیک تاپستری
آثار دیگر این هنرمند