پروانه سیلانی – رشد 03
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
آثار دیگر این هنرمند