محمد قادریان – اثر شماره 09
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر A4
تکنیک مرکب روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
طرحی نگرورزانه بر روشِ طراحیِ سلف پرترههای معلّقِ » خودکاریِ روانیِ سوررئالیسم « کنکاشی در امکاناتِ محمدقادریان/ مهر 1400 چهار…