امینه الیاسی – اثر شماره 5

دنیای موازی
مجموعه ی دنیای موازی با نگاه تاریخی,بازتاب اندیشه ها,دریافت ها,تجربیات و درونیات سبک های مختلف نقاشیست که هنر غرب و شرق را در گذشته بهم پیوند داده است.ما در عصر حاضر در دنیایی زندگی می کنیم که در آن رسانه های اجتماعی و تعاملات فرهنگی تاثیر بسزایی در زندگی و پیرامونمان بخصوص آثار هنری دارند, اما در گذشته چنین نبوده است; به همین خاطر در این مجموعه سعی شده است همزمان با نگاه طنز و هزل آمیز هنرمند به واقعیات دو دنیای موازی از دریچه ای دیگر نیز به هنر غرب و شرق در کنار یکدر با مفاهیم متفاوت نگریسته شود.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
آثار دیگر این هنرمند