احسان روح الامین (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
عنوان اثر ازمجموعه هزلیات غنایی
آثار دیگر این هنرمند