حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نمایشگاه گروهی نقاشیخط “نقشی در مسیر”
۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)

به نام خدا

آثار ارایه شده در نمایشگاه ” نقشی در مسیر ” اگرچه از تکنیک های متداول در هنر نقاشیخط بهره برده اند لیکن از لحاظ ترکیب با هنرهای دیگر و ایجاد آثار ترکیبی حایز اهمیت هستند ، به گونه ای که در طراحی فرم ها و رنگ ها علاوه بر نگرش به فضای سنتی رویکردی کاملا آشکار به فضای مدرن دارد . از این رو است که جست و جو در آنها بیننده را به یک مدار دو قطبی می برد ، گویا بر خلاف اعتقاد عمومی که سنت و مدرنیته را در تقابل با هم می انگارد ، در پی آن است که ارتباطی بین این دو بیابد و در این مسیر از القای مفهوم نیز فرو گذاری نمی کند و تلاش می کند با استفاده از هنرها و علوم دیگر از جمله گرافیک ، کالیگرافی ، روانشناسی رنگ ها و سبک های متفاوت که چندان هم رایج نیستند به بهترین نحو ممکن با بیننده ارتباط برقرار کند.

 

هنرمندان سعی کرده اند که از پالت رنگی خاص خود استفاده نمایند و فرم ها و رنگ ها در راستای القای مفهوم ، به گونه ای است که حتی با وجود شباهت های ظاهری ، در مفهوم ، کاملا متفاوت هستند و بیننده را پرسش گرانه به سوی پاسخ می کشاند.

 

خط مشی نمایشگاه ” نقشی در مسیر ” ایجاد رابطه ای مطلوب بین سنت و مدرنیته با نگرش به هنر مفهومی ، استفاده از تکنیک های رایج و تلفیق با هنرهای دیگر است.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
فائزه خاکسار – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
الیاس جابری – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
زهرا رفیعی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نجمه فخاری – اثر شماره – 02
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نگار رضوانی – اثر شماره – 02
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
فائزه خاکسار – اثر شماره – 02
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
رسول طاهری تهرانی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
شیده حسینیان – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
رویا فروتن – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
سودابه عمرانی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
حنانه گلی – اثر شماره – 02
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نجمه فخاری – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
لیلا فاطمی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نگار رضوانی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نجمه فخاری – اثر شماره – 03
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
حنانه گلی – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
شقایق نیک عهد – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه